Biblioteka> Zbiory

Zbiory

Zbiory Biblioteki PWSZ liczą ponad 36 500 materiałów bibliotecznych, które dostosowane są do potrzeb dydaktycznych Uczelni.  Ich tematyka odpowiada kierunkom kształcenia i dotyczy głównie: ekonomii, finansów i rachunkowości, rolnictwa, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji, budownictwa oraz medycyny i nauk pokrewnych.

Biblioteka posiada również w swych zbiorach:

  • literaturę piękną polską i zagraniczną;
  • 8 545 Norm Polskich z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, inżynierii i techniki, medycyny, przemysłu i rolnictwa (z lat 1998-2009);
  • 131 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie.
 

 2011-Wykaz czasopism w prenumeracie
 2012-Wykaz czasopism w prenumeracie
 Dostępne czasopisma
 Dokumenty elektorniczne
 Filmy VHS


 
Strona internetowa utworzona w ramach projektu UWD-POKL.09.02.00-20-037/09 pt.: "Strona internetowa utworzona w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-20-044/09 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach; Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.