Biblioteka> Zbiory

Zbiory

Zbiory Biblioteki PWSZ liczą ponad 36 500 materiałów bibliotecznych, które dostosowane są do potrzeb dydaktycznych Uczelni.  Ich tematyka odpowiada kierunkom kształcenia i dotyczy głównie: ekonomii, finansów i rachunkowości, rolnictwa, transportu, zarządzania i inżynierii produkcji, budownictwa oraz medycyny i nauk pokrewnych.

Biblioteka posiada również w swych zbiorach:

  • literaturę piękną polską i zagraniczną;
  • 8 545 Norm Polskich z zakresu: bezpieczeństwa i higieny pracy, budownictwa, inżynierii i techniki, medycyny, przemysłu i rolnictwa (z lat 1998-2009);
  • 131 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie.
 

 2011-Wykaz czasopism w prenumeracie
 2012-Wykaz czasopism w prenumeracie
 Dostępne czasopisma
 Dokumenty elektorniczne
 Filmy VHS


 
Strona internetowa utworzona w ramach projektu "Ratownictwo medyczne - wzmocnienie potencjału dydaktycznego PWSZ w Suwałkach" współfinansowanego ze środków EFS w ramach PO KL Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka, Działania 4.1, Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy, Podziałanie 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni.