Welcome in Higher Vocational School in Suwalki> Cooperation> International

International cooperation

As far as the multinational cooperation is concerned High Vocational School in Suwalki has signed agreements with Colleges in Vilnius and Alytus, Belorussian Trade-Economy University of Consumer Cooperation.

The aim of the cooperation is the promotion of international enterprise and to intensify international relations in the filed of education, didactic teacher training and educational development.

  National
 International
Strona internetowa utworzona w ramach projektu UWD-POKL.09.02.00-20-037/09 pt.: "Strona internetowa utworzona w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-20-044/09 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach; Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.