Strona Domowa PWSZ> O uczelni> projekty-ue> Budowa i wyposażenie Centrum Transferu Technologii przy PWSZ w Suwalkach

Budowa i wyposażenie Centrum Transferu Technologii przy PWSZ w Suwalkach

O projekcie

Przedmiotem projektu jest uruchomienie przy PWSZ w Suwałkach ośrodka B+R,  tj. Centrum Transferu Technologii.  Będzie to obiekt 3 kondygnacyjny, gdzie w piwnicy zlokalizowane będzie laboratorium budownictwa, na parterze – laboratorium chemii spożywczej, na I piętrze – pomieszczenia konsultacyjno-konferencyjne. Łączna powierzchnia obiektu  to 1417,64 m2. Na wyposażenie Centrum składać się będzie niezbędny sprzęt laboratoryjny i towarzyszący oraz meble, których wykorzystanie w trakcie prac badawczo-rozwojowych w obrębie CTT jest niezbędne.

Infrastruktura Centrum służyć będzie celom badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym jednocześnie - możliwość ścisłej współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców to gwarant wymiernych efektów prac badawczo-rozwojowych w postaci nowych technologii/produktów, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności regionu woj. podlaskiego. 

Rozpoczęcie realizacji projektu nastąpiło w lutym 2013. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to wrzesień 2014.
Planowany koszt realizacji inwestycji to 14,5 mln zł, z czego 85 % zostanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.  Pozostałe 15 % pokryte zostanie ze środków rezerwy celowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych Uczelni.

 Misja PWSZ w Suwałkach
 Strategia PWSZ w Suwałkach
 Władze Uczelni »
 Samorząd Studencki »
 Galeria zdjęć »
Strona internetowa utworzona w ramach projektu UWD-POKL.09.02.00-20-037/09 pt.: "Strona internetowa utworzona w ramach projektu nr WND - POKL.09.04.00-20-044/09 współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach; Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.