Centrum Transferu Technologii służyć będzie celom badawczo-rozwojowym oraz dydaktycznym jednocześnie - możliwość ścisłej współpracy środowiska naukowego, studentów oraz przedsiębiorców to gwarant wymiernych efektów prac badawczo-rozwojowych w postaci nowych technologii/produktów, a w konsekwencji wzrost konkurencyjności regionu woj. podlaskiego.

Koszt realizacji inwestycji to 14 200 354,89 zł, z czego 85 % zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności.  Pozostałe 15 % zostało pokryte ze środków rezerwy celowej  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz środków własnych Uczelni.

 

Centrum Transferu Technologii jest Partnerem Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
Koordynatorem Sieci jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie.
Więcej informacji na stronie internetowej www.cdr.gov.pl/sir oraz na portalu Facebook: www.facebook.com/SiecSIR/