W trosce o ciągłe podnoszenie jakości kształcenia, jako czynnika warunkującego rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof.   Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach od początku jej funkcjonowania wprowadzono Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia.

System ten budowany jest systematycznie, z uwzględnieniem specyfiki wydziałów, przez wszystkich studentów i pracowników. Dbałość o wysoką jakość kształcenia jest zadaniem ciągłym wszystkich członków społeczności akademickiej. Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia składa się z wielu elementów składowych, które odnoszą się do wszystkich etapów i aspektów procesu dydaktycznego.

Celem systemu jest monitorowanie standardów akademickich, ocena procesu kształcenia, ocena jakości zajęć dydaktycznych, monitorowanie warunków kształcenia i organizacji studiów, a także uzyskiwanie opinii pracodawców o poziomie zatrudnianych absolwentów PWSZ w Suwałkach.

Realizację procedur zapewniających jakość kształcenia powierzono Kierunkowym Zespołom i Wydziałowym Komisjom ds. Jakości Kształcenia, które monitoruje Uczelniana Komisji ds. Jakości Kształcenia.