Zapraszamy do studiowania w PWSZ w Suwałkach

Wejście do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 

W roku akademickim 2016/2017 nasza Uczelnia prowadzi rekrutację na 11. kierunkach. Kształcenie prowadzimy w dwóch ośrodkach:

 • PWSZ w Suwałkach,
 • zamiejscowej jednostce organizacyjnej – Wydziale Medyczno-Społecznym w Giżycku.

 

Warunkiem przyjęcia na studia, w roku akademickim 2016/2017, jest pozytywny wynik egzaminu maturalnego i złożenie kompletnych dokumentów rekrutacyjnych

 

PWSZ w Suwałkach oferuje:

studia I stopnia
licencjackie
studia I stopnia
inżynierskie
studia II stopnia
magisterskie

bezpieczeństwo wewnętrzne
stacjonarne i niestacjonarne

ekonomia
stacjonarne i niestacjonarne

filologia angielsko-rosyjska
stacjonarne i niestacjonarne
stacjonarne popołudniowe 30+

finanse i rachunkowość
stacjonarne i niestacjonarne

kosmetologia
stacjonarne i niestacjonarne

pedagogika
stacjonarne i niestacjonarne

pielęgniarstwo
stacjonarne i niestacjonarne

ratownictwo medyczne
stacjonarne i niestacjonarne

budownictwo
stacjonarne i niestacjonarne

transport
stacjonarne i niestacjonarne

zarządzanie i inżynieria produkcji
stacjonarne i niestacjonarne

ekonomia
stacjonarne i niestacjonarne

bezpieczeństwo wewnętrzne
stacjonarne i niestacjonarne

Kontakt:

W przypadku pytań, wątpliwości służymy pomocą. Prosimy o kontakt w godz. 8.00-15.00:

ul. Teofila Noniewicza 10
16-400 Suwałki

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny, II piętro, pok. 207
tel. 87 562 84 28
e-mail: ihe@pwsz.suwalki.pl

Wydział Ochrony Zdrowia,  III piętro , pok. 317
tel. 87 562 83 90
e-mail: woz@pwsz.suwalki.pl

Wydział Politechniczny, parter, pok. L2
tel. 87 5628349
e-mail: wp@pwsz.suwalki.pl

 

Wydział Medyczno-Społeczny w Giżycku oferuje:

studia I stopnia licencjackie

finanse i rachunkowość stacjonarne i niestacjonarne

ratownictwo medyczne stacjonarne i niestacjonarne

pielęgniarstwo stacjonarne i niestacjonarne
(po uzyskaniu pozytywnej decyzji Ministerstwa Zdrowia)

Kontakt:

W przypadku pytań, wątpliwości prosimy o kontakt w godz. 8:00 -15:00

Wydział Medyczno–Społeczny
ul. Olsztyńska 6A
11-500 Giżycko

tel. (87) 300 01 61
tel. 501 445 491
e-mail: wms@pwsz.suwalki.pl

 

Zapoznałeś się z naszą ofertą i wybrałeś już kierunek. Teraz wystarczy się tylko zapisać.

 

Przed rejestracją prosimy o wypełnienie ankiety dla kandydatów na studia w PWSZ w Suwałkach. Ankieta posłuży organizacji nowych kierunków i specjalności na uczelni. Z góry dziękujemy.

 

Wejście do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów

 

 

Harmonogram rekrutacji na rok akademicki 2016/2017

Zapisy na studia PWSZ w Suwałkach odbywają się wyłącznie elektronicznie poprzez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Zarówno kandydatów z Polski, jak i spoza obszaru Unii Europejskiej (np. Białoruś, Ukraina), obowiązują takie same terminy i zasady rekrutacji.

Pamiętaj, że do zapisu w systemie IRK potrzebne będą:

 • adres osobistej poczty elektronicznej (jeśli jej nie posiadasz to ją załóż);
 • dowód osobisty – w przypadku studentów z Polski;
 • paszport lub karta pobytu lub polski dokument podróży dla cudzoziemców lub tymczasowy dokument podróżny dla cudzoziemców lub polski dokument tożsamości cudzoziemca – w przypadku cudzoziemców;
 • świadectwo maturalne;
 • dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - w przypadku kandydata na studia II stopnia studiów magisterskich;
 • suplement do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – w przypadku kandydata na studia II stopnia studiów magisterskich w celu podania średniej ocen
 • plik ze zdjęciem w formacie JPEG o rozdzielczości 800 pikseli na szerokość oraz 1000 pikseli na wysokość. Prosimy o staranne przygotowanie zdjęcia, gdyż zostanie ono później wykorzystane w procesie wydawania legitymacji studenckich.

 

 

Rekrutacja kandydata na studia w PWSZ w Suwałkach w 8 krokach

 

Krok 1. Załóż konto kandydata w systemie IRK

Wiedz, że:

 • przed przystąpieniem do rejestracji kandydat musi posiadać własny adres poczty elektronicznej (e-mail);
 • aby rejestracja przebiegała szybko i sprawie przy wypełnianiu danych do rejestracji wybierz stopień studiów, które chcesz podjąć na naszej Uczelni;
 • zarejestrujesz się do systemu, podając podstawowe dane;
 • po rejestracji musisz aktywować konto. W tym celu wejdź na swoją pocztę elektroniczną i kliknij w link aktywujący konto.

Krok 2. Zaloguj się do swego konta w systemie IRK

Krok 3. Wypełnij formularz i wydrukuj go

Wiedz, że aby wypełnić formularz i móc go wydrukować należy poprawnie wprowadzić dane w 7 zakładkach - w przypadku rekrutacji na studia I stopnia lub w 8 zakładkach – w przypadku rejestracji na studia II stopnia.  

Uzupełnij następujące etapy rekrutacji :

*Pomoc w wypełnianiu formularza rekrutacyjnego dla studentów z zagranicy

a) dane osobowe

Podać należy podstawowe dane, takie jak: imię, nazwisko, dane teleadresowe, obywatelstwo, numer i seria dowodu itp.

b) zdjęcie

Przypominamy, iż plik ze zdjęciem musi być w formacie JPEG o rozdzielczości 800 pikseli na szerokość oraz 1000 pikseli na wysokość.

c) wybierz kierunek

Na początku należy wybrać wydział – następnie tryb studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) – na koniec kierunek studiów i zaakceptować swój wybór.

d) wykształcenie

Należy wprowadzić dane o ukończonej szkole i zdawanej maturze.

e) dyplom

Zakładkę wypełniają tylko kandydaci rejestrujący się na II stopień studiów magisterskich.

f) wyniki

Należy wybrać zdawane przedmioty na maturze określić ich poziom, tryb i wprowadzić uzyskane procenty/ oceny.

g) opłata

W zakładce podane są dane do przelewu za opłatę rekrutacyjną. System IRK daje możliwość pobrania wypełnionego druku opłaty.

h) wydruki

Po prawidłowo wypełnionym formularzu system IRK wygeneruje podanie w pliku PDF, należy go pobrać i wydrukować.

 

Krok 4. Wnieś opłatę rekrutacyjną

Opłata rekrutacyjna na rok akademicki 2016/2017 wynosi:

85 złotych dla osób ubiegających się o przyjęcie na studia na wszystkie kierunki studiów.

 

Opłatę rekrutacyjną należy wnosić na następujący numer konta:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach

16-400 Suwałki, ul. Teofila Noniewicza 10

23 1240 5211 1111 0000 4928 9372

w tytule proszę wpisać:      imię i nazwisko, opłata rekrutacyjna, tryb studiów (stacjonarny/niestacjonarny),

kierunek studiów

 

Wpłat można dokonywać we wszystkich placówkach bankowych i pocztowych na terenie całego kraju. Istnieje możliwość wniesienia opłaty rekrutacyjnej i wpisowej w oddziale pocztowym znajdującym się w budynku Uczelni (parter).

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Opłaty rekrutacyjne księgowane są w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydata w każdy piątek (kolejny po dokonaniu wpłaty).

Uwaga!!! Kandydaci rekrutujący się na kierunek pielęgniarstwo na Wydziale Medyczno-Społecznym w Giżycku, w związku z oczekiwaniem na pozytywną zgodę Ministerstwa Zdrowia, dotyczącą uruchomienia studiów na kierunku, proszeni są o nieuiszczanie opłaty rekrutacyjnej do momentu uzyskania wyżej wspomnianej zgody.

 

Krok 5. Czekaj na wyniki rekrutacji

O tym, czy dostałeś się na studia dowiesz się przede wszystkim ze swojego konta w systemie IRK oraz otrzymasz wiadomość na adres e-mail, który podałeś w systemie IRK. Ponadto wyniki wywieszone będą na tablicach ogłoszeń przy Wydziale.

 

Krok 6. Złóż dokumenty

Wymagane dokumenty wszyscy kandydaci powinni złożyć w wiązanej białej teczce. Na teczce powinny być umieszczone następujące informacje: imię/imiona, nazwisko, adres do korespondencji oraz wybrany kierunek i tryb studiowania (stacjonarny, niestacjonarny).

W teczce musi znajdować się:

 1. podanie kandydata wygenerowane z Internetowej Rejestracji Kandydatów;
 2. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis);
 3. świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis);
 4. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) - w przypadku kandydata na studia II stopnia studiów magisterskich;
 5. suplement do dyplomu ukończenia studiów (pierwszego stopnia lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich) – w przypadku kandydata na studia II stopnia studiów magisterskich
 6. 3 fotografie o wymiarze 37 x 52 mm,
 7. fotografia w wersji elektronicznej na płycie CD – plik ze zdjęciem w formacie JPEG (rozdzielczość 800 pikseli na szerokość oraz 1000 pikseli na wysokość), plik ze zdjęciem oraz płyta podpisana numerem PESEL kandydata,
 8. kserokopia dowodu osobistego,
 9. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej;
 10. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku studiów, (PWSZ w Suwałkach wystawia skierowanie na badania lekarskie kandydatom ubiegającym się o przyjęcie na studia w trakcie składania dokumentów na wybranych kierunkach)

Kandydaci spoza obszaru Unii Europejskiej

Oprócz kompletu wymaganych dokumentów wymienionych powyżej, kandydat powinien dodatkowo złożyć:

 1. przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego świadectwo ukończenia szkoły średniej;
 2. kserokopię Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego;
 3. Kartę Polaka – w przypadku kandydatów spoza Unii Europejskiej, którzy chcą studiować bezpłatnie na studiach stacjonarnych.

Tak przygotowane dokumenty należy złożyć na wybranym Wydziale:

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny pokój nr 207, II piętro
Wydział Ochrony Zdrowia – pokój nr 317, III piętro
Wydział Politechniczny – pokój nr L2, parter
 

Krok 7. Oczekuj na decyzję o przyjęciu na studia

Otrzymasz, tradycyjną drogą pocztową, decyzje o przyjęciu/ bądź nieprzyjęciu na studia. Pismo to element poświadczający zakończenie procesu rekrutacji.

Krok 8. Rozpocznij naukę na naszej Uczelni

Serdecznie zapraszamy !

 

Kontakt:

W przypadku pytań, wątpliwości służymy pomocą. Prosimy o kontakt w godz. 8.00-15.00:

Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny,  II piętro pok. 207
tel. 87 562 84 28
e-mail: ihe@pwsz.suwalki.pl

Wydział Ochrony Zdrowia, III piętro pok. 317
tel. 87 562 83 90
e-mail: woz@pwsz.suwalki.pl

Wydział Politechniczny, parter pok. L2
tel. 87 5628349
e-mail: wp@pwsz.suwalki.pl

Wydział Medyczno–Społeczny
tel. 87 300 01 61, 501 445 491
e-mail: wms@pwsz.suwalki.pl

 

Wejście do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów