REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKT WZORU NA KOSZULKĘ

JUWENALIÓW STUDENCKICH 2017

 

§1

Postanowienia ogólne

 

1.      Samorząd Studencki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, zwany dalej Organizatorem, ogłasza konkurs na projekt wzoru na koszulkę Juwenaliów Studenckich 2017.

2.    Celem    konkursu   jest   uzyskanie    oryginalnego   projektu,    który   stanie   się    jednym z elementów identyfikujących studentów suwalskiej uczelni.

3.      Projekt powinien jednoznacznie kojarzyć się z wydarzeniem, jakim są Juwenalia Studenckie PWSZ, z ich uczestnikami oraz nawiązywać do trzech wydziałów znajdujących się w strukturze PWSZ (Wydział Politechniczny, Wydział Humanistyczno–Ekonomiczny i Wydział Ochrony Zdrowia).

4.      Wyboru prac, ujętych w par.4 pkt.1, dokonuje kapituła konkursowa, w której skład wchodzą:

1)      Przewodnicząca Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSZ – Żaneta Kalinowska;

2)      Członek Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego PWSZ – Jakub Rusanowski;

3)      Rzecznik Prasowy PWSZ – Dawid Harasim;

4)      Grafik PWSZ – Tomasz Motulewski.

 

§2

Uczestnicy konkursu

 

1.      Uczestnikiem Konkursu, zwanym dalej Uczestnikiem może być osoba, która jest studentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach lub mieszkańcem regionu oraz zgłosiła swoją chęć przystąpienia do Konkursu.

2.      W konkursie nie mogą brać udziału członkowie kapituły konkursowej, wymienieni w par.1 pkt. 4.

3.      Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

1)      dostarczenie projektu zgodnego z wymaganiami określonymi w niniejszym regulaminie;

2)      dostarczenie oświadczenia o udziale w konkursie i akceptacji postanowień Regulaminu Konkursu (stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu).

4.      Każdy z uczestników może zgłosić jedną pracę.

 

§3

 

Forma, sposób i termin przekazywania pracy konkursowej

 

1.      Projekt ma być wykonany:

1)       w programie komputerowym w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie A4 (praca rastrowa)

2)       lub w formacie: PDF, EPS, AI (praca wektorowa)

2.      Projekt należy przesłać do dnia 16 kwietnia 2017 r. do godz. 23.59 na adres komunikacja@pwsz.suwalki.pl w temacie wpisując – Projekt na wzór koszulki Juwenalia 2017, a w treści maila zawrzeć swoje dane osobowe: imię, nazwisko, oraz telefon kontaktowy.

3.      Uczestnicy konkursu mogą wykorzystywać w pracach logo PWSZ. Uczestnicy mogą wykorzystywać zamieszczone logo wyłączenie do wykonania prac konkursowych. Zabrania się korzystania z logo w innych celach.

4.      Przesłanie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

5.      Uczestnik, który zostanie powiadomiony przez Organizatora, zobowiązany jest także do złożenia, w terminie ustalonym z Organizatorem, oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi prawa do dysponowania pracą na potrzeby konkursu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do biura Komunikacji Społecznej i Promocji mieszczącego się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, pok. 201.

6.      Zgłoszenie może być zaakceptowane dopiero po otrzymaniu przez Organizatora maila z pracą/pracami konkursowymi. Tylko zaakceptowane zgłoszenia będą podlegały ocenie o której mowa w §4 Ocena Prac.

7.      Uczestnicy otrzymają e-mail potwierdzający zaakceptowanie zgłoszenia.

 

§4

Ocena prac

 

1.      W dniu 17 kwietnia 2017 r. kapituła konkursowa dokona wstępnej weryfikacji zgłoszonych prac konkursowych, wybierając spośród wszystkich nadesłanych prac 5 najlepszych.

2.      W dniach 18-19  kwietnia 2017 r. nastąpi prezentacja nadesłanych projektów na stronie internetowej PWSZ w Suwałkach oraz na profilu Facebook PWSZ w Suwałkach (https://www.facebook.com/pwszwsuwalkach).

3.      Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 21 kwietnia 2017 r.

 

§5
Ogłoszenie wyników

 

1.      Ogłoszenie wyników nastąpi 21 kwietnia 2017 r.

2.      Informacja o zwycięskiej pracy znajdzie się na stronie internetowej PWSZ w Suwałkach oraz na profilu Facebook PWSZ w Suwałkach (https://www.facebook.com/pwszwsuwalkach).

3.      Zwycięzca konkursu zostanie poinformowany indywidualnie drogą mailową.

 

§6

Nagroda

 

1.      Autor zwycięskiej pracy otrzyma:

a.       nagrodę główną - 500 zł;

b.      wejście na backstage Juwenaliów 2017;

c.       koszulkę ze zwycięskim projektem;

2.      Pozostałych 4 autorów prac, wyróżnionych przez kapitułę konkursową, zostanie uhonorowanych podarunkami od Organizatora.

 

 

§7

Prawa autorskie

 

1.      Przekazanie prac do udziału w konkursie traktowane jest jako równoczesne oświadczenie, że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba zgłaszająca pracę zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu.

2.      W celu promocji konkursu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystywania zgłoszonych do konkursu prac bez uiszczania dodatkowego wynagrodzenia.

3.    Autor    pracy    wybranej    przez    Organizatora    zobowiązany     będzie        do    zawarcia z Organizatorem umowy o przeniesienie na rzecz Organizatora majątkowych praw autorskich do projektu wraz z prawem do nieograniczonego korzystania w kraju i za granicą na następujących polach eksploatacji:

1)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie wszelkimi technikami, w tym zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową we wszelkich formatach oraz na nośnikach: audiowizualnych, cyfrowych, analogowych, kasetach, płytach kompaktowych;

2)  w   zakresie   obrotu   egzemplarzami,   na   których   utwór   utrwalono

– wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy;

3)      nadawania za pomocą wizji lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity (sygnał kodowany i nie kodowany) wraz z prawem do reemisji w ramach platform cyfrowych lub w sieciach kablowych;

4)      publicznego wykonywania lub odtwarzania;

5)      w zakresie rozpowszechniania danego utworu lub jego elementów w sposób inny niż mowa powyżej – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, a także publicznego udostępniania w taki sposób aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w sieciach internet, intranet i innych sieciach teleinformatycznych, multimedialnych i komputerowych;

6)      w zakresie praw zależnych zazwolenie dotyczy w szczególności  - prawa do zezwolenia na wykonywanie praw zależnych i dokonywanie opracowań danego utworu - prawa do dokonywania zmian, przeróbek, skrótów, w ramach dowolnej promocjii i reklamy - w dowolnych mediach, na dowolnych nośnikach i kanałach rozpowszechniania.

4.      Dostarczenie wypełnionego oświadczenia o udziale w konkursie jest równoznaczne z akceptacją powyższych warunków.

 

§8 Postanowienia końcowe

 

1.      We wszystkich kwestiach spornych decyzje podejmuje Organizator.

2.      W razie pytań i wątpliwości dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod adresem e-mail: komunikacja@pwsz.suwalki.pl

 

 

Załącznik nr 1

 

Oświadczenie o udziale w konkursie

 

Imię:         ...............................................................................................

Nazwisko:         ...............................................................................................

Adres do korespondencji:         ...............................................................................................

Numer telefonu:         ...............................................................................................

e-mail:         ...............................................................................................

 

Oświadczam, że:

1)      z chwilą złożenia pracy konkursowej upoważniam Organizatora Konkursu do wykorzystania projektu nadruku w celach związanych z uczestnictwem w konkursie, w tym jego publikacji na Facebooku oraz w celach promocyjnych Juwenaliów Studenckich PWSZ 2017 r. bez obowiązku uiszczania honorarium autorskiego;

2)      złożona praca konkursowa jest moim dziełem autorskim, nie stanowi plagiatu oraz nie została wcześniej opublikowana i nie brała udziału w innym konkursie; że projekt nie narusza praw osób trzecich, w szczególności nie narusza ich majątkowych i osobistych praw autorskich;

3)      w przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, zrekompensuję Organizatorowi, będąc wyłącznie odpowiedzialnym, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych i zwolnię Organizatora od wszelkich zobowiązań jakie powstaną z tego tytułu;

4)      w przypadku wyboru mojej pracy przeniosę na Organizatora w drodze stosownej umowy wszystkie autorskie prawa majątkowe do projektu;

 

 

 

...........................................................................

 

(Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

 

 

Upoważniam Organizatora do przetwarzania moich danych osobowych w celu związanym z udziałem w Konkursie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do tych danych oraz żądania ich poprawiania.

 

...........................................................................

 

(Data i czytelny podpis Uczestnika Konkursu)

REGULAMIN DO  POBRANIA