dr inż. Anna Krupa

Setki przeprowadzonych badań, ponad 340 stron pracy, dziesiątki pochwał i gratulacji oraz wyróżniona rozprawa doktorska. To efekt pracy mgr inż. Anny Krupy, wykładowcy Wydziału Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Rada Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej nadała mgr inż. Annie Krupie - wykładowcy w Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach stopień naukowy doktora nauk technicznych, w dyscyplinie budownictwo na podstawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: "Właściwości kompozytów cementowych z wypełniaczami organicznymi". Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. zw. dr hab. inż. Michał Bołtryk. Recenzentem - prof. zw. dr hab. inż. Wojciech Marks z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz prof. zw. dr hab. inż. Czesław Miedziałowski z Politechniki Białostockiej.

W ramach rozprawy doktorskiej, Anna Krupa wykonała szeroki zakres badań dotyczących właściwości kompozytów cementowych na bazie wypełniaczy organicznych. Znaczna część badań dotyczących zwłaszcza właściwości fizycznych i mechanicznych została wykonana w laboratorium budownictwa Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, szczególnie w zakresie badań nasiąkliwości, wytrzymałości na ściskanie i mrozoodporności kompozytów cementowych. W pracy doktorskiej przeanalizowano proces karbonatyzacji i jego wpływ na kształtowanie mikrostruktury, do badania której zastosowano współczesne metody skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroanalizy rentgenowskiej, termicznej analizy różnicowej oraz porozymetrii rtęciowej i dyfraktometrii rentgenowskej.